گزارش بازار ۲۰ بهمن ۹۸

گزارش بازار ۲۰ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۷۷۶ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۵۴،۶۱۸ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۶۳۱۰   میلیارد تومان که  ۴۰۳۹ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۲۷۱ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۱۴۰ میلیارد تومان بلوک ودر  فرابورس  ۵۶۵  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  ذوب ۱۹۵ ، شتران ۱۹۰ ، واوا ۱۱۵ ، خپارس ۱۰۲ ، خساپا ۱۰۱ ، بترانس ۶۲ ، وبملت ۶۰ ، سمگا ۵۶ ، خودرو ۵۵ ، های وب ۵۳ ، پترول ۴۴ ، ولساپا ۴۲ ، فملی ۴۱ ، شبندر ۴۱ ، شپنا ۴۱ ، ولصنم ۳۸ ، کلوند ۳۸ ، خزامیا ۳۸ ، فاذر ۳۷ ، اخابر ۳۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  فارس ، شتران ، فخاس ، وغدیر ، رانفور ، شپدیس ، کگل ، حکشتی ، بترانس ، وپارس ، شاراک ، بورس ، کاوه ، پاکشو ، کالا ، پارسان ، کویر ، خپارس .... و بیشترین تاثیر وبملت ، اخابر ، وپاسار ، شبندر ، پارس ، فملی ، فولاد ، شبریز ، تاپیکو ، فایرا ، وبصادر ، جم ، وبشهر ، نوری ، شسپا ، شخارک  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا  منفی و پر عرضه ای داشت .

گروه های مثبت بازار ، تجهیزات ، برقی و تا حدی لیزینگ و حمل و نقل بودند . تک سهم ها از گروه های مختلف هم دیگر مثبت های بازار را تشکیل دادند .

گروه های خودرو ، پالایشی ، پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه تجهیزات ، فاذر مثبت ۱۰٪ باز شد .بالاس ، چدن ، رتکو ، فاراک صف خرید شدند . ونفت ، رنیک هم مثبت بودند .

در گروه برقی ، بترانس مثبت ۹٪ باز شد . بسوئیچ  ، بشهاب ، بکام ، بکاب هم صف خرید بودند .

در گروه لیزینگ ، ولساپا ، ولصنم ، ولیز صف خرید ، ولشرق هم مثبت کامل بود .

در گروه حمل و نقل ، حکشتی ، حفارس ، حریل ، حسیر ، حخزر ، حپترو ، حاسا صف خرید شدند .

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ...  فروی ، کلر ، فاسمین ، شتران ، وپارس ، وخاور ، ختراک ، ختور ، خرینگ ، خزر ، خشرق ، خلنت ، خمحرکه ، شاراک ، شپدیس ، فارس ، دکیمی ، غدیس ، غسالم ، غاذر ، بهپاک ، ثاباد ، ثپردیس ، ثرود ، ثفارس ، ثنوسا ، سخزر ، سقاین ، ستران ، ساراب ، کساوه ، کسعدی ، کفپارس ، کماسه ، قثابت ، قلرست ، وهور ، بمپنا ، افرا ، اوان ، رانفور ، مداران ، واوا ، وبیمه ، وخارزم ، وسپه ، وگستر ، بورس ، فرابورس ، کالا ، پخش ، کشرق ، شپارس ، پدرخش ، فاما ، فلوله ، کگهر ، زپارس ، زشگزا ، زماهان ، خپارس ، لوتوس ، لپارس  ... بودند .

بازار پایه هم شرایط  پر عرضه ای    داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران