آیین نامه معاملات بورس کالا

توجه : بر اساس صورتجلسه نقل و انتقال وظائف سازمانهای کارگزاران بورسهای فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالا ، آیین نامه ها و دستورالعملهای بورس فلزات تا زمان تدوین مقررات جدید و یا اصلاح آیین نامه های موجود در بورس کالای ایران دارای اعتبار می باشد.

 بخش اول: تعاريف و اصطلاحات

 ماده1: تعاريف و اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه به شرح ذيل است :

1 - ((عرضه)) :عبارت است از اعلام آمادگي براي فروش انواع قراردادها و ابزارهاي مالي قابل معامله در بورس کالا از طريق کارگزار طبق مقررات مذکور در اين آئين نامه .

2 - ((تقاضا)) :عبارت است از اعلام آمادگي براي خريد انواع قراردادها و ابزارهاي مالي قابل معامله در بورس کالا از طريق کارگزارطبق مقررات مذکور در اين آئين نامه.

3 - (( قرارداد خريد)) : قراردادي است که در آن اتاق پاياپاي، به نمايندگي از طرف فروشنده فلز عمل مي

كند و مشتري خريدار آن است

4 - (( قرارداد فروش)) :قراردادي است که در آن اتاق پاياپاي به نمايندگي از طرف خريدار فلز عمل مي كند  وعرضه کننده فروشنده آن است.

5 - ((خريدار)) : شخص حقيقي يا حقوقي است که کارگزار از طرف او عمل مي کند.

6 - (( فروشنده)) : شخص حقيقي يا حقوقي است که کارگزار از طرف او عمل مي کند .

7 - ((کارگزار)) : شخصي است که مبادرت به داد و ستد انواع قراردادها و ابزارهاي مالي قابل معامله در بورس کالا مي نمايد. معاملات در بورس کالا منحصراً توسط کارگزاران بورس کالا قابل انجام است.

8 - ((قرارداد اصلي(دست اول) بورس )) : قراردادي است که جزئيات آن با رعايت ضوابط و آيين نامه هاي

بورس کالا تنظيم شده و براي ثبت به اتاق پاياپاي ارسال مي شود .

9 - ((ناظر معاملات)) : شخص حقيقي است كه به نمايندگي از طرف دبير كل بورس کالا بر حسن جريان

معاملات و انطباق آن با قوانين و مقررات مربوط نظارت خواهد داشت.

10 - ((قرارداد تسويه شده)) : قراردادي است كه بر اساس قرارداد اصلي تهيه و توسط اتاق پاياپاي بورس کالا

تسويه شده است .

11 - ((قرارداد باز)) :قراردادي است كه توسط اتاق پاياپاي و بر اساس قرارداد اصلي تهيه شده و هنوز تسويه

نشده است.

12 - (( قرارداد نقدي)) :قراردادي است كه بهاي فلز مورد معامله به صورت نقدي پرداخت مي شود و تحويل بصورت فوري صورت ميگيرد.

13 - (( قرارداد نسيه)) : قراردادي است كه فلز بصورت فوري تحويل مي شود و بهاي آن در تاريخ سررسيد

پرداخت مي گردد.

14 – (( قرارداد سلف )) : قراردادي است كه براي خريد يا فروش يك فلز و تحويل در زمان مشخص در آينده و با قيمت معين منعقد مي شود و تمام بهاي آن، هنگام معامله پرداخت مي گردد . اين نوع قراردادها تا رسيدن موعد تحويل فلز، قابل معامله مجدد در بورس کالا نمي باشند.

15- ((قرارداد آتي)): قراردادي است كه به عنوان شرط ضمن عقد لازم معامله سلف ،مي توان آورد و بموجب آن عرضه کننده فلز (فروشنده) هنگام معامله سلف بمقدار وجه دريافتي، تعهد مي کند که مقدار معيني از همان فلز با مشخصات منطبق بر استاندارد بورس را  در زمان معين و با قيمت مشخص به طرف قرارداد تحويل نمايد و خريدار نيز تعهد خريد مي دهد و هر طرفي که از انجام تعهد تخلف نمايد مبلغ معيني به طرف ديگر بپردازد.

- (( قرارداد  اختيار خريد)) : قراردادي است كه بموجب آن عرضه کننده فلز ، حق خريد مقدار معيني از فلز موردنظر ومنطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه مي نمايد، بدون آنکه طرف ديگر ملزم به خريد آن باشد.

- ((قرارداد  اختيار فروش)): قراردادي است كه بموجب آن يک طرف قرارداد (خريدار) حق فروش مقدار معيني از فلز مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص با طرف ديگر مصالحه مي نمايد بدون آنکه طرف ديگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

16 - ((سفارش با قيمت باز)) : سفارشي است كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت معامله را به كارگزار واگذارمي کند.

17- ((سفارش با قيمت محدود)) : سفارشي است كه خريدار يا فروشنده حداكثر يا حداقل قيمت معامله را  مشخص مي كند.

18-  (( سفارش با  قيمت مقطوع)) : سفارشي است كه خريدار  يا  فروشنده  قيمت معيني را براي انجام معامله مشخص  مي كند .

19-  ((قيمت معامله)) : قيمتي است كه با انطباق عرضه و تقاضا ، معامله بر اساس آن صورت مي گيرد.

20 - ((‌كميته هاي کالا)) : كميته هاي خاصي مي باشند كه در بورس کالا تشكيل شده، و قراردادها و جزييات‌

کالاي را كه در بورس معامله مي شوند، بررسي مي نمايند و هر گونه پيشنهاد براي انجام تغيير درقراردادها را براي تصويب  در چارچوب مقررات مربوط به هيأت مديره بورس کالا ارائه مي كنند.

21 – (( محموله )) : مقدار فلزي است كه در قراردادهاي بورس به عنوان واحد معامله تعيين مي شود.

 

  بخش دوم : مقررات و دستورالعملهاي عمومي

 ماده2- زمان انجام معاملات در بورس کالا پنج روز در هفته به استثناي  روزهاي پنجشنبه و تعطيل مي باشد

و ساعات معاملات با تصويب هيأت مديره بورس تعيين مي شود.

تبصـره: زمان داد و ستد هر فلز توسط هيأت مديره بورس مشخص مي شود .

 ماده 3 - معاملات در بورس کالا در ساعات مشخصي كه توسط هيأت مديره تعيين مي شود، از طريق حراج حضوري و با استفاده از وسائل الكترونيكي انجام مي گيرد. كارگزاران پيشنهاد خريد و فروش خود را با لحاظ سفارش خريدار و فروشنده، با ذكر حجم قرارداد، مطرح  و ثبت مي نمايند. پس از پايان حراج حضوري در ساير ساعات كه محدوده آن نيز توسط هيأت مديره مشخص مي شود، کارگزاران مي توانند معامله را بصورت الكترونيكي انجام دهند.

 ماده4 –  در مواردي كه كارگزاري فلزي را براي فروش با قيمت مقطوع عرضه كند، خود وي نمي تواند قيمتي كمتر از  قيمت  مقطوع  را براي خريد اعلام نمايد.  فلزي كه به قيمت مقطوع براي فروش عرضه مي شود به نخستين کارگزاري كه آمادگي خود را براي خريد به قيمت مزبور اعلام كند، فروخته خواهد شد. در صورتي كه قيمت هاي پيشنهاد شده، كمتر از قيمت مقطوع باشد معامله انجام نخواهد شد.  در صورت آمادگي فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده، كارگزار فروشنده پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدي ارائه ميدهد.

ماده 5 - در صورتي كه عرضه و تقاضاي كارگزار فروشنده و كارگزارخريدار در قيمت هاي معين اعلام گردد ودر هر مورد خريدار و يا فروشنده اي در اين نرخ ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاي مزبور، پس از پرداختن به معاملة ديگر، به خودي خود منتفي مي شود. در صورت تمايل كارگزار، عرضه و تقاضاي معامله نشده درهمان جلسه مي تواند مجدداً اعلام شود .

ماده 6 - هيأت مديرة بورس کالا در مواردي كه قيمت پيشنهادي فلز براي عرضه در هر جلسه نسبت به  آخرين قيمت معامله شده روز قبل ، بيش از درصد معيني كه توسط اين هيات تعيين مي شود تغيير نمايد، در صورتيكه تشخيص دهد دلايل موجهي براي اين نوسان وجود ندارد، مجاز است از انجام معامله جلوگيري كند.‌ هيأت مديرة بورس ميتواند اختيار خود را در اين خصوص به دبير كل تفويض نمايد.

تبصره: در صورتي كه كارگزار ذينفع نسبت به تصميم جلوگيري از انجام معامله بر اساس اين بند معترض باشد، بايد اعتراض خود را كتباً، با ذكر دليل، براي رسيدگي و تعيين تكليف، به دبير كل سازمان تسليم نمايد. رسيدگي به اين اعتراض،در هيأتي متشكل از نماينده شوراي بورس در هيأت مديره و دو نفر كارگزار بي طرف،   به تعيين رئيس هيأت مديره بورس، ظرف 48 ساعت به عمل مي آيد. نظر و تصميم كتبي ناظر شوراي بورس به اتفاق يكي از كارگزاران، قطعي و لازم الاجراست.

 ماده 7 - در صورتي كه تعدادي از كارگزاران، در يك زمان، هريك مقداري از فلز خاص را براي فروش به قيمت معين عرضه نمايند و تقاضاي خريد به قيمتي كمتر از قيمت پيشنهاد شده باشد، معامله فقط در مورد فلز كارگزار يا كارگزاراني كه آمادگي خود را براي فروش به قيمت مورد تقاضا اعلام كنند قطعيت مي يابد.

 ماده 8 - در صورتي كه كارگزار فروشنده ، خود نيز داوطلب خريد باشد و قيمت پيشنهادي وي مساوي قيمت پيشنهادي كارگزاران ديگر باشد، حق تقدم همواره با كارگزاران ديگر است. در صورتي كه كارگزار فروشنــده در نرخ هاي جديد رقابت كرده وكارگزاران ديگر نيز در رقابت شركت كنند، حق تقدم در قيمت هاي مساوي، همواره با كارگزاران ديگر است و از بين اين كارگزاران نيز نخستين كارگزاري كه اعلام خريد در قيمت مساوي را كرده است خريدار شناخته مي شود .

ماده 9 - در صورتي كه كارگزاري، فلزي را جهت فروش به تفكيك عرضه كند و كارگزاران ديگر،  خريدار قسمتي از آن باشند ، كارگزار عرضه كننده، مكلف است پس از قطعي شدن معامله، قرارداد اصلي را تفكيك كرده و آن قسمت از قرارداد اصلي خود را كه نسبت به آنها تعهد خريد شده است، قرارداد باز براي آن صادر كند. در صورتي كه كارگزار بخواهد فلز خود را به طور يكجا به فروش برساند، بايد در موقع عرضه اين موضوع را مطرح كند.

ماده 10 - در مواقعي كه  اعلام خريد كارگزار يا قطعيت معامله ، مورد ترديد باشد ، نظر دبيركل بورس کالا يا نمايندة وي در رفع ترديد ، قطعي است و بايد از آن پيروي شود .

 ماده 11-  در موارد زير، معامله قطعي شناخته مي شود :

1) در صورتي كه عرضة فلز يا قرارداد با قيمت مقطوع صورت گيرد، نخستين كارگزاري كه آمادگي خود را براي خريد به قيمت مزبور اعلام كند، خريدار فلز يا قرارداد عرضه شده خواهد بود.

اگر چند كارگزار، خريد خود را همزمان اعلام كنند، فلز يا قرارداد عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزاراني كه همزمان اعلام خريد كرده اند‌ فروخته مي شود و اگر در تقدم يا تأخر اعلام خريد اختلاف باشد، بايد از رأي  دبيركل بورس کالا يا نمايندة وي به عنوان داور پيروي شود.

2) در صورتي كه عرضه به قيمت رقابتي صورت گيرد، كارگزاري راكه عرضه كننده به عنوان خريدار به بالاترين قيمت مخاطب قرار مي دهد ، خريدار شناخته مي شود. اگر مورد ابهامي در اين زمينه پيش آيد، رأي دبيركل بورس کالا يا نمايندة وي بايد اجرا شود .

3)  اگر مدیر عامل بورس کالا يا نمايندة وي تشخيص دهد كه كارگزاري صراحتاً با انجام معامله اي موافقت كرده است، معاملة مزبور قطعي به شمار مي رود.

 ماده 12- کارگزار فروشنده وظيفه دارد اسناد مربوط به معاملات را پس از انجام آن، بي درنگ تكميل و امضا كند و براي امضا به كارگزار خريدار تسليم نمايد تا پس از تأييد ناظر معاملات به اتاق پاياپاي ارسال گردد.

 ماده 13- هزينههاي معاملات در بورس کالا به قرار زير است:

1) كارمزد كارگزاري: ميزان كارمزد دريافتي كارگزاران از هر طرف معامله بايد به شرح زير باشد:

كارمزد كارگزاري مربوط به خريد و فروش فولاد برابر 2 در هزار ، سرب و کنسانتره کالا 3 در هزار ،   آلومينيوم ، مس و روي هر يك 4 در هزار و سيمان 1 در هزار مبلغ معامله ميباشد. حداكثر مبلغ كارمزد دريافتي براي هر مورد معامله از هر طرف معامله 100 ميليون  ريال مي باشد.

2) عوارض: به منظور انجام پروژه هاي گسترش بورس کالا در هر معامله به ميزان 5/2 در هزار ارزش معامله شامل 25/1 در هزار از خريدار و 25/1 در هزار از فروشنده علاوه بر كارمزد مندرج در اين ماده دريافت شود .

 تبصره: اعطاي هر گونه تخفيف يا دريافت كارمزد و عوارض بيشتر از ميزان تعيين شده، ممنوع است.

 

بخش سوم : قراردادهاي نقدي، نسيه،‌ سلف، آتي و اختيار خريد و فروش

 ماده 14 - ضوابط مربوط به قرارداد هاي نقدي به شرح ذيل مي باشد :

1)  قراردادهاي نقدي بر اساس  محموله استاندارد شده مورد معامله قرار مي گيرند.

2) براي هر قرارداد نقدي بايد مبلغي بعنوان سپرده كه توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود از طريق كارگزار فروشنده نزد اتاق پاياپاي توديع شودكه پس از تحويل فلز و تأييد اتاق پاياپاي مسترد خواهد شد .

 ماده 15- ضوابط مربوط به قرارداد هاي نسيه به شرح ذيل مي باشد:

1)  قراردادهاي نسيه بر اساس  محموله استاندارد  شده مورد معامله قرار مي گيرند.

2) براي هر قرارداد نسيه بايد مبلغي بعنوان سپرده كه توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود، از طريق كارگزار خريدار نزد اتاق پاياپاي توديع شود كه پس از پرداخت كامل مبلغ قرارداد و تائيد اتاق پاياپاي مسترد خواهد شد.

3) حداكثر تعداد قراردادهاي نسيه كه يك كارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.

 ماده 16 -  ضوابط مربوط به قراردادهاي سلف به شرح ذيل مي باشند:

1)  قراردادهاي سلف کالا بر اساس محموله استاندارد شده مورد معامله قرار مي گيرند.

2) براي هر قرارداد سلف مبلغي به عنوان سپرده كه ميزان آن توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود، توسط فروشنده نزد اتاق پاياپاي توديع مي شود كه پس از تحويل فلز و تائيد اتاق پاياپاي مسترد خواهد شد .

3) حجم ريالي قراردادهاي سلف كه يك كارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.

4) دامنه نوسانات قيمت در قراردادهاي سلف در محدوده حداكثري كه توسط هيات مديره تعيين مي شود نسبت به قيمت تابلو، شروع و در صورت عدم توازن بازار، دامنه نوسانات در جلسات معاملات بعدي افزايش مييابد. خصوصياتي که قيمت فلز مورد معامله مي تواند به واسطه اي در طول زمان تغيير کند ، توسط بورس کالا اعلام خواهد شد .

5) پرداخت بهاي فلزي كه بصورت سلف معامله مي شود مي تواند بصورت وجه نقدي و يا بصورت اوراق اعتباري باشد.

 ماده 17 - ضوابط مربوط به قرارداد هاي آتي يا مصالحه تعهدات ، به شرح ذيل مي باشد :

1)  قراردادهاي آتي کالا تنها بر اساس محموله تعيين شده توسط بورس کالا مورد معامله قرار مي گيرد.

2) مشخصات تفصيلي و استاندارد کالا توسط بورس تعيين مي شود.

3) حداكثرتعداد قراردادهاي آتي كه يك كارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.

 4) نوسانات قيمت در قراردادهاي آتي معاملات با حداكثري كه توسط هيات مديره تعيين مي شود نسبت به قيمت تابلو، شروع و در صورت عدم توازن بازار، دامنه نوسانات در جلسات معاملات بعدي افزايش ميبايد.

5) در قراردادهاي آتي طرفين مي توانند حق خود را در قالب صلح به ديگري واگذار نمايند.

6) در قرارداد آتي مبلغي بعنوان سپرده حاشيه ايمني توسط خريدار و فروشنده نزد كارگزار  و توسط كارگزار نزد اتاق پاياپاي وديعه مي شود كه در صورت تخلف هر يک از طرفين از شرط ضمن عقد، مورد استفاده قرار گيرد. اين مبلغ معادل درصدي از كل بهاي فلز مبادله شده است كه توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود. ميزان سپرده با توجه به تراز مثبت يا منفي طرفين مبادله توسط اتاق پاياپاي محاسبه شده و تسويه خواهد شد.

 ماده 18 - ضوابط مربوط به قرارداد هاي اختيار خريد و اختيار فروش ، به شرح ذيل مي باشد :

1) قراردادهاي اختيار خريد و اختيار فروش تنها بر اساس محموله تعيين شده توسط بورس کالا ، مورد معامله قرار مي گيرد.

2) مشخصات تفصيلي و استاندارد کالا توسط بورس تعيين مي شود.

3) حداكثر تعداد قراردادهاي اختيار خريد و اختيار فروش كه هركارگزار مي تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هيأت مديره بورس تعيين مي شود.

4) بهـاي قـراردادهاي اختيار خريد و اختيار فروش به صورت نقدي در زمان خريد يا فروش پرداخت مي شود .

 ماده 19- در كليه قراردادها موارد زير بايستي لحاظ گردد :

1)  مشخصات فلز و نوع قرارداد مورد معامله .

2)  مقدار فلز مورد معامله .

3)  واحد اندازه گيري فلز مورد معامله .

4)   زمان معامله ( روز و ساعت) .

5)   استاندارد و ابعاد فلز .

6)   تاريخ تحويل .

7)   استاندارد تحويل و نوع بسته بندي .

8)   انبار يا محل تحويل .

9)   واحد پول.

 ماده 20 - ضمانت و سپرده هاي لازم براي انجام و تسويه تعهدات طرفين در انواع قراردادها توسط اتاق پاياپاي بورس کالا اخذ خواهد شد. اين ضمانت ها و سپرده ها در آئين نامه اتاق پاياپاي مشخص شده است.

 

بخش چهارم : فرآيند داد و ستد در بورس کالا

 ماده 21- داد و ستد در بورس کالا طي چهار مرحله به شرح زير انجام مي گيرد:

1) در نخستين مرحله ، مشتري درخواست خريد يا فروش را به كارگزار يا نماينده او ارايه مي دهد، کارگزار نيز سفارش مشتري را در تالار معاملات منعكس مي كند .

2) در مرحلة دوم ، سفارش مشتري در تالار معاملات و به روش حراج حضوري اجرا مي شود. پس از تكميل اين مرحله، ناظر معامـلات دادوستد انجام شده را در شبكة ‌رايانه اي بورس کالا ثبت مي نمايد.

3) پس از ثبت معامله، مرحلة سوم  داد و ستد آغاز مي شود كه طي آن، اتاق پاياپاي پس از پردازش اطلاعات، گزارش نهايي که شامل وضعيت سپرده هاي مورد نياز، تسوية روزانه و كارمزد معاملات  مي باشد را تهيه نموده و به دفاتر كارگزاران ارسال مي نمايد.

4) درمرحلة چهارم، اتاق پاياپاي حساب هاي خود را با تمامي كارگزاران تسويه مي نمايد و كارگزار نيز به نوبة خود حسابهاي خود را با مشتري تسويه نموده و آگهي انجام معامله را براي مشتري ارسال مي كند.

 

بخش پنجم : تالار معاملات  و نظارت

 ماده 22- دادوستد قراردادهاي بورس کالا از سوي كارگزاران در تالار معاملات انجام مي گيرد.

 ماده 23 - تالار معاملات زير نظر  ناظر معاملات به نمايندگي از دبيركل بورس کالا اداره خواهد شد. ناظر معاملات داراي دو منشي مي باشد .

 ماده 24- ناظر معاملات به هر كارگزار عرضه كنندة فلز اجازه مي دهد، قرارداد  فلز خود را در تالار بورس عرضه كند، به نحوي كه در تعامل با متقاضيان بتواند به مناسب ترين قيمت آن را به فروش برساند.

 ماده 25 - سفارش هايي که در تالار معاملات عرضه مي گردند به دو دسته ذيل تقسيم مي شوند:

1) سفارش فروش کالا مطابق با قرارداد اصلي .

2) سفارش فروش قراردادهاي باز.

در تالار معاملات بورس کالا، براي داد و ستد هر فلز دو زمان تعيين مي گردد. در زمان اول درخواست فروش کالاي كه هنوز براي آنها قرارداد باز صادر نشده است، مطرح خواهد شد. در اين زمان كارگزاران مقدار عرضه و قيمت پيشنهادي خود را مطرح مي كنند و داد و ستد قرارداد اصلي آغاز ميشود. در پايان زمان اول قيمت نقد و آتي قراردادهاي اصلي مشخص مي شود .

در زمان دوم، قراردادهاي باز به بازار عرضه مي شوند. اين قراردادها بر پايه قيمت هاي مشخص شده در پايان زمان اول معاملات، داد و ستد خواهند شد.

 ماده 26- هر كارگزار فروشنده موظف است  قبل از زمان كار تالار، فرم تكميل شده درخواست فروش را به ناظر معاملات ارائه دهد. ناظر معاملات تمام درخواست هاي فروش را در فرمي كه به همين منظور تهيه شده ثبت نموده و در زمان انجام دادوستد فلز به كارگزار اجازه مي دهد عرضة خود را به اطلاع تمام كارگزاران برساند، كارگزاران خريدار نيز در  زمان دادوستد فلز، تقاضاي خود را اعلام مي كنند و ناظر معاملات تقاضاي آنها را به ترتيب در فرم ياد شده ثبت نموده تا در پايان زمان فعاليت تالار، تمام گواهي نامه هاي معاملات را با سفارشات ثبت شده مقايسه نمايد. صحت اطلاعات اين گواهي نامه ها كه از سوي كارگزاران تهيه شده توسط ناظر معاملات تأييد و به  كارگزاران تحويل مي گردد تا مراحل پاياپاي قراردادها را انجام دهند.

 ماده 27 - ناظر معاملات اجازه مي دهد كارگزار فروشنده ، مطابق با فرم درخواست فروش مشتري، قرارداد خود را با صدايي رسا براي تمام كارگزاران اعلام نمايد. يكي از دو منشي ناظر معاملات عرضة قرارداد فلز مورد نظر را با فرم ثبت سفارشات كه توسط ناظر تهيه شده مطابقت مي دهد. پس از مشخص شدن عرضة كل بازار،كارگزاران خريدار ميتوانند تقاضاي خود را اعلام نمايند و منشي دوم ناظر معاملات ، تقاضاي آنان را در فرم مخصوص، ثبت مي نمايد .

 ماده 28 - در پايان هر معامله گواهي انجام معامله كه توسط كارگزاران خريدار و فروشنده، در دو نسخه تهيه شده است به تائيد ناظر معاملات رسيده و در اختيار آنان قرار مي گيرد.

 ماده 29- هر كارگزار با توجه به قيمت تعيين شده در زمان اول، پس از آنكه فرم درخواست فروش را به ناظر معاملات ارائه نمود، عرضه قرارداد باز خود را براي تمام كارگزاران اعلام مي نمايد. پس از پايان هر معامله ،  گواهي انجام معامله كه توسط كارگزاران خريدار و فروشنده، در دو نسخه تهيه شده است به تائيد ناظر معاملات رسيده و در اختيار آنان قرار مي گيرد .

 ماده 30 -  تمام فرم هاي عملياتي جهت اجراي اين آيين نامه توسط كميته هاي تخصصي بورس تهيه و به تصويب هيات مديره خواهد رسيد.

 ماده 31- اين آئين نامه بر اساس بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند(2) قانون استفساريه ماده مذکور، مشتمل بر 31 ماده و 3 تبصره تهيه و در تاريخ 3/6/82 به تصويب شوراي بورس کالا رسيده است .