گزارش بازار ۳۰ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۳۱۸۶ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۶۶،۱۲۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۱۶۹  میلیارد تومان که ۱۱۴۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۲۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۳۹ میلیارد تومان بلوک و در  فرابورس  ۱۹۱ میلیارد تومان  اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  تپکو ۴۸ ، بترانس ۳۷ ، دی ۳۶ ، وپاسار ۳۵ ، فلوله ۳۱ ، بکهنوج ۳۰ ، انرژی ۲۷ ، لکما ۲۵ ، ذوب ۲۵ ، شپلی ۲۲ ، خودرو ۲۲ ، خساپا ۱۹ ، چکاپا ۱۸ ، شپنا ۱۷ ، خپارس ۱۷ ، حکشتی ۱۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  فارس ، همراه ، شبندر ، وپاسار ، کچاد ، حکشتی ،‌ پارسان ، شپنا ، پارس ، وپارس ، شیران ، رانفور ، فخوز ، شپدیس ، خودرو ، های وب ، شتران ، وبشهر ، بترانس ، بورس ، افق .......... و تاثیر منفی را  کگل ، ونوین ، سیمرغ ، اخابر   داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی  داشت . امروز اکثر  گروه های بازار مثبت بودند . و تعداد سهام منفی در بازار کم بود . و شاخص رشد مناسب ۳۱۸۶ واحدی داشت .

گروه های بانکی ، واسطه مالی ، بیمه ،  حمل و نقل . سیمانی  ، کانی غیر فلزی و کاشی ، برقی ،  معدنی روی ، غذایی ، ساختمانی ، دارویی ، کاغذی ، دام پروری ، انفورماتیک ، قطعات ،  پتروشیمی ، پالایشی ، تجهیزات ، شیمیایی  و ... مثبت بودند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه بانکی ، وپاسار ، وسینا ، وملل صف خرید ، وپارس ، دی هم مثبت کامل بودند .

در گروه بیمه ، البرز ، اتکام ، دانا ، میهن ، بساما  صف خرید ، اسیا ، پارسیان ، ما و ... مثبت معامله شدند .

در گروه واسطه مالی ، تنوین ، لوتوس صف خرید ، امید هم مثبت معامله شد .

در گروه حمل و نقل ، توریل ، حاسا ، حپترو ، حتاید ، حخزر ، وتوکا صف خرید ، حسینا ، حکشتی ، حریل هم مثبت بودند .

در گروه سیمانی ، هم اقبال مناسب بود و سهام گروه مثبت بودند .

در گروه کانی غیر فلزی و کاشی ، کهمدا ، کگاز ، کفپارس ، کسعدی ، کرازی ، کخاک ، کحافظ ، کترام صف خرید شدند .

در گروه برقی ، بترانس ، بسوئیچ ، بنیرو ، بشهاب صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، کاسپین ، داسوه ، دفارا ، دلر ، دارو ، شفا ، داسوه ، دالبر ، دتماد صف خرید شدند . دکیمی ، دیران ، والبر ، وپخش ، درازک ، دپارس هم مثبت بودند .

در گروه غذایی ، وبشهر ، غگلپا ، غشان ، غپاک ، غبهنوش ، تبرک ، بهپاک صف خرید شدند .

در گروه کاغذی ، چکاپا ، چاوه صف خرید شدند .

در گروه دام پروری ، زمگسا ، زگلدشت ، زقیام ، زشگزا ، زدشت ، زبینا صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، شبصیر ، پارس ، پارسان ، خراسان ، شپدیس ، شغدیر ، نوری ، وصندوق ، فارس و ... مثبت بودند .

در گروه پالایشی ، شبندر ، شپنا ، شاوان ، شبریز مثبت بودند .  


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... شکلر ، شدوص ، شتوکا ، زنگان ، کیمیا ، رتکو ، بالاس ، خزر ، ختوقا ، خریخت ، خکار ، خنصیر ، خوساز ، پکرمان ، هجرت ، نمرینو ، فسازان ، فلوله ، فاما ، تکمبا ، تکنو ، وخارزم ، شگل و   ... بودند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه  ...تپکو ، انرژی ، لکما ، وسدید ، وثوق ، ثنام ، ولانا ، وارس ، شزنگ ، حرهشا ، وافری ، ولراز ، وبرق ، وسنا ، واحصا ، ابین ، وثخوز ، فاهواز ، فنفت ، دحاوی ، آینده و  ... مثبت مناسب   بودند .

 

rating
  نظرات کاربران