آرشیو
گروه

گزارش بازار ۱۲ خرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۷۴۲۵ واحد مثبت شد و به عدد ۹۸۷،۸۳۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۶۳۴ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۱۱ خرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۰۸۵ واحد منفی شد و به عدد ۹۷۰،۴۰۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۲۲۴ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۱۰ خرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۴۹۳۷ واحد مثبت شد و به عدد ۹۷۳،۴۹۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۹۳۸۴ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۷ خرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۲۴۲۴ واحد مثبت شد و به عدد ۹۳۸،۵۵۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۱۶۲ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۶ خرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۳۷۰۷ واحد منفی شد و به عدد ۹۲۶،۱۳۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۰۳۱ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۳ خرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۶۹۱۹ واحد منفی شد و به عدد ۹۵۹،۸۳۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۰۰۰ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۳۱ اردیبهشت ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۵۳۶۵ واحد منفی شد و به عدد ۹۸۶،۷۵۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۶۲۹۲ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ اردیبهشت ۹۹

شاخص بورس امروز ۶۹۴۴ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۰۰۲،۱۲۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۵۰۷۵ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ اردیبهشت ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۶۷۲۴ واحد مثبت شد و به عدد ۹۹۵،۱۸۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۰۵۲ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ اردیبهشت ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۹۰۱۴ واحد منفی شد و به عدد ۹۶۸،۴۶۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۶۷۶ میلیارد توم... .ادامه..