آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۱ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۷۱۱ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۶،۶۵۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۲۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۱۴۸ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۳،۹۴۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۵۴۶ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۰۶۳ واحد منفی شد و به عدد ۳۰۲،۷۹۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۷۴ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۲۵ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۵،۸۵۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۳۴ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۹۳۴ واحد منفی شد و به عدد ۳۰۵،۳۳۳واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۳۴ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۳ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۲۸۴ واحد منفی شد و به عدد ۳۰۴،۶۷۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۶۹ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۲ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۳۰ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۸،۹۶۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۱۱۶ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۱ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۹۳۱ واحد منفی شد و به عدد ۳۰۸،۷۳۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۳۵۰ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۸ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۷۰۱ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۹،۶۷۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۴۹ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۶ ابان ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۵۲۰ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۵،۹۶۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۶۴۸ میلیارد تومان... .ادامه..