آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۰ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۳۵۵۲ واحد منفی شد و به عدد ۲،۰۶۴،۹۹۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۸۲۵ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۴۲۲۳ واحد مثبت شد و به عدد ۲،۰۷۸،۴۱۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۴۲۹۶ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۹۱۷۴ واحد مثبت شد و به عدد ۲،۰۳۴،۲۱۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۰۱۷ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۴۴۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۹۹۴،۷۹۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۳۹۲۳ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۱۳ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۸۲۸۶ واحد منفی شد و به عدد ۱،۹۹۳،۲۳۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۱۶۵۴ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۲ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۹۷۸۲ واحد مثبت شد و به عدد ۲،۰۱۱،۴۰۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۹۵۳۳ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۱ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۵۷۲۴۰ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۹۶۱،۵۶۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۳۷۸۶ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۸ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۶۸۶۷ واحد منفی شد و به عدد ۱،۹۰۴،۳۲۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۲۱۴۰ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۷ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۷۲۲۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۹۴۱،۱۵۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۳۶۸۹ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۶ مرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۲۱۴۱ واحد منفی شد و به عدد ۱،۹۳۳،۹۴۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۴۲۸ میلیارد ت... .ادامه..