آرشیو
گروه

گزارش بازار ۱۰ فروردین ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۳۱۳۶ واحد مثبت شد و به عدد ۵۴۵،۶۶۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۹۰۷۳ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۹ فروردین ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۱۲۵۴ واحد مثبت شد و به عدد ۵۳۲،۵۲۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۸۷۳ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۶ فروردین ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۲۶۰۲ واحد مثبت شد و به عدد ۵۲۱،۲۶۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۵۶۸ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۵ فروردین ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۰۲۵ واحد منفی شد و به عدد ۵۰۸،۸۷۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۳۴۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ اسفند ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۰۴۷۳ واحد مثبت شد و به عدد ۵۱۲،۹۰۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۴۲۴ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲۷ اسفند ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۶۶۲ واحد منفی شد و به عدد ۵۰۲،۴۱۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۹۳۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ اسفند ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۱،۵۴۷ واحد مثبت شد و به عدد ۵۰۵،۹۵۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۷۱۱ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ اسفند ۹۸

شاخص بورس امروز ۸۶۳۹ واحد منفی شد و به عدد ۴۹۴،۰۹۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۱۷۸ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ اسفند ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۷۵۲۳ واحد منفی شد و به عدد ۵۰۲،۶۸۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۸۳۲ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ اسفند ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۶۳ واحد مثبت شد و به عدد ۵۲۰،۲۱۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۸۸۴۵ میلیارد تومان ... .ادامه..