آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۶ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۲۲ واحد مثبت شد و به عدد ۲۴۶،۷۹۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۹۵ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۷۰۳۵ واحد منفی شد و به عدد ۲۴۶،۲۶۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۲۷ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۷۴ واحد منفی شد و به عدد ۲۵۳،۳۰۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۰۶ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۹۷۲ واحد مثبت شد و به عدد ۲۵۳،۵۷۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۹۶ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۹۸۲ واحد مثبت شد و به عدد ۲۵۰،۶۰۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۰۳۸ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۹۰۵ واحد مثبت شد و به عدد ۲۴۹،۶۲۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۰۵۵ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۳۶ واحد منفی شد و به عدد ۲۴۸،۷۱۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۰۵۷ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۸۰۵ واحد مثبت شد و به عدد ۲۴۹،۲۵۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۲۵۳ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۰۰۱ واحد مثبت شد و به عدد ۲۴۶،۴۴۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۲۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ تیر ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۴۹۸ واحد منفی شد و به عدد ۲۴۵،۴۴۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۲۳۶ میلیارد تومان... .ادامه..