آرشیو
گروه

گزارش بازار ۱۱ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۶۶۰۴۴ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۶۱۲،۸۸۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۲۰۰ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۰ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۶۴۹۱۱ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۵۴۶،۸۵۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۱۲۴۳ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۹ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۰۰۰۳ واحد منفی شد و به عدد ۱،۴۸۱،۹۲۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۱۲۴۳ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۸ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۵۶۷۷ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۴۹۱،۹۵۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۷۴۶۲ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۷ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۶۸۲۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۴۶۶،۲۷۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۴۲۶ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۴ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۸۴۱۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۴۱۹،۴۳۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۸۳۵۹ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۳ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۹۴۶۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۳۹۱،۰۴۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۷۸۲۵ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۰۷۱۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۳۴۱،۵۳۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۹۹۷ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱ تیر ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۰۲۰۱ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۳۰۰،۸۲۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۱۲۰۱ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۳۱ خرداد ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۰۹۲۸ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۲۷۰،۶۰۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۲۶۶ میلیارد ت... .ادامه..