آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۸ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۷۶۰ واحد مثبت شد و به عدد ۱۷۸،۶۵۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۰۹۲ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۷ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۳۳۷۶ واحد مثبت شد و به عدد ۱۷۵،۸۹۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۳۱ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۳۹۷ واحد مثبت شد و به عدد ۱۷۲،۵۲۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۲۲۱ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۰۰۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۷۱،۱۲۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۴۳۱ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۲۰۵ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۹،۱۱۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۴۲ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۵۳۸ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۷،۹۰۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۱۴۳ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۹۰۰ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۷،۳۷۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۶۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۴۶۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۴،۴۷۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۶۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۸۰ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۳،۰۰۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۸۱ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ اسفند ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۳۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۲،۸۲۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۵۸ میلیارد تومان ... .ادامه..