آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۶ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۴۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۵،۵۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۳۸۲ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۷۴۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۵،۴۴۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۱۷۵ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۰۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۴،۶۹۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۷۶ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۴۹۳ واحد منفی شد و به عدد ۱۶۴،۴۹۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۸۷ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۰۰ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۴،۹۲۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۲۹ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۸۶۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۴،۸۲۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۴۹ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۶۴۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۳،۹۶۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۰۶ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۰۴۷ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۲،۳۲۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۹۵۴ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۱۶۸ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۱،۲۷۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۸۸۰ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ دی ۹۷

شاخص بورس امروز ۲۰۸ واحد مثبت شد و به عدد ۱۶۰،۱۰۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۹۲ میلیارد تومان ک... .ادامه..