آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۷ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۷۹۱۵ واحد منفی شد و به عدد ۲۹۴،۱۶۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۱۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۶ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۸۳۴ واحد منفی شد و به عدد ۳۰۲،۰۸۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۶۹۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۵۲۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۵،۹۱۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۷۷۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۰۶۴ واحد منفی شد و به عدد ۳۰۲،۳۹۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۱۷۳ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۵۲۸ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۴،۴۵۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۰۷۳ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۱۳۰ واحد مثبت شد و به عدد ۲۹۶،۷۳۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۵۱ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۴۲۳ واحد مثبت شد و به عدد ۲۹۴،۶۰۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۴۴۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۳ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۶۰۴ واحد مثبت شد و به عدد ۲۹۰،۱۷۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۵۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۲ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۵۱۰ واحد مثبت شد و به عدد ۲۸۵،۵۷۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۲۳۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۱ شهریور ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۰۵۱ واحد منفی شد و به عدد ۲۸۳،۰۶۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۶۷ میلیارد تومان... .ادامه..