آرشیو
گروه

گزارش بازار ۳۰ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۸۸۶ واحد منفی شد و به عدد ۴۰۹،۸۰۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۳۳۷ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۷۳۲ واحد مثبت شد و به عدد ۴۱۰،۶۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۶۰۸ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۰۵۱۶ واحد مثبت شد و به عدد ۴۰۹،۹۶۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۹۹۳ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۵۳۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۹۹،۴۴۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۹۳۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۸۷۴ واحد مثبت شد و به عدد ۳۹۵،۹۱۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۱۷۴ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۶۳۸۸ واحد مثبت شد و به عدد ۳۹۲،۰۳۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۲۲۵ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۵۸۴۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۷۵،۶۵۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۴۴۳ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۹۹۹ واحد مثبت شد و به عدد ۳۵۹،۸۰۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۱۶۱ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۰۳۵ واحد منفی شد و به عدد ۳۵۳،۸۰۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۱۷۹ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۶۹۷۲ واحد منفی شد و به عدد ۳۵۸،۸۴۳ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۷۰۱ میلیارد تومان... .ادامه..